Rejestracja

select

Dane pracy konkursowej

 
 • Rodzaj elementu

 • Broszka
 • Pierścień
 • Naszyjnik
 • Inne
*

Upuść plik tutaj
lub
wybierz plik

Upuść plik tutaj
lub
wybierz plik

Maksymalny rozmiar plików: 2MB | pliki: tiff, pdf lub jpg

 

ZGODA NA REGULAMIN

Klauzula informacyjna RODO
 

Klauzula informacyjna RODO

 

INFORMATION

  I acknowledge that:: administratorem moich danych osobowych są Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, KRS 0000038362 (dalej jako: „Administrator Danych”), -moje dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu Amberif Design Awards w ramach Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF organizowanych przez Administratora Danych w roku 2019 i latach następnych, -podstawa przetwarzania moich danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. dobrowolna zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych art. 6 ust 1 lit. b), przy czym prawnie uzasadnionymi interesami Administratora Danych są cele marketingu bezpośredniego Administratora Danych, w szczególności cele informacyjne i promocyjne imprez wymienionych w ust. 2, organizowanych przez Administratora Danych w roku 2019 i w latach następnych,
 1. odbiorcami moich danych osobowych mogą być organizatorzy, uczestnicy (w tym podmioty współpracujące z MTG przy promocji i organizacji Konkursu i Targów) oraz publiczność konkursu Amberif Design Awards w ramach Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF organizowanych przez Administratora Danych w roku 2019 i latach następnych,
 2. moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, jednakże z uwagi na publiczne ujawnienie danych osobowych – nie można wykluczyć zapoznania się z nimi przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Unia Europejska lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji o odpowiednim stopniu ochrony danych osobowych,
 3. moje dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych określonych w ust. 3 powyżej lub do momentu wygaśnięcia lub wycofania przeze mnie niniejszej zgody,
 4. mam prawo do zadania od Administratora Danych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; prawa te mogą być ograniczone wyłącznie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko w zakresie w nich określonym,
 5. mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego niezależnym organem nadzorczym, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, mam prawo do wycofania niniejszej zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. niniejsza zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych została przeze mnie udzielona dobrowolna i nie wynika z wymogu ustawowego lub umownego, jednakże jej udzielenie jest warunkiem prawidłowej realizacji celów określonych w ust.2 i 3 powyżej,
 7. moje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 8. w przypadku, gdy Administrator Danych będzie chciał wykorzystać moje dane osobowe w celu innym niż cel, w którym zostały one przekazane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator Danych poinformuje mnie o tym innym celu i udzieli mi wszelkich wymaganych prawem informacji.
Akceptuje
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Regulamin Amberif Award
OŚWIADCZENIE: Niniejszym oświadczam, ze przysługują mi prawa autorskie do zgłoszonej Pracy. Przez Prace rozumie się prezentacje (2-D) w postaci projektu wykonanego w dowolnej technice graficznej: rysunek, rendering, wizualizacja, albo fotografie gotowego prototypu lub modelu. Każda praca konkursowa powinna mieć postać jednej planszy o rozmiarach 30x30 cm. (dalej PRACA). Udzielam jednocześnie Międzynarodowym Targom Gdańskim S.A. (dalej MTG) z siedziba w Gdańsku (80-560) przy ul. Żaglowej 11, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000038362, NIP 584 025 37 05 oraz osobom fizycznym lub prawnym, z którymi MTG są lub będą związane umowa lub innego rodzaju stosunkiem prawnym mającym za przedmiot dysponowanie fotografiami , zapisem cyfrowym lub zapisem filmowym zgłoszonej Pracy nieodwołanego i nieodpłatnego prawa do wykorzystywania wizerunku zgłoszonej Pracy w celach promocyjnych, dokumentacyjnych i marketingowych MTG oraz konkursu Amberif Design Awards 2019 organizowanego w ramach imprezy pod nazwa Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF (dalej Targi) w roku 2019 i w latach następnych. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie i powielanie przekazanych zdjęć, lub / i zapisu cyfrowego oraz prawa do wykonywania utrwaleń wizerunku zgłoszonej Pracy oraz ich rozpowszechniania za pośrednictwem dowolnego medium w szczególności poprzez publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, mediach społecznościowych, wystawach, konkursach, bilbordach, zaproszeniach, innych materiałach promocyjno-informacyjnych, transmisjach telewizyjnych wraz ze wskazaniem mojego autorstwa. Zgoda dotyczy zdjęć i materiałów cyfrowych / lub/ i filmowych wykonanych przez MTG lub osób działających na zlecenie lub z upoważnienia MTG. Zrzekam się jednocześnie wszelkich praw związanych z kontrola i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania materiałów z wizerunkiem mojej Pracy, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.
Oświadczam, że jestem pełnoletnia/ i nieograniczona/y w zdolności do czynności prawnych.
Oświadczam, że dane wskazane w oświadczeniu podaję dobrowolnie i zapoznałem się z Informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych przez MTG (Załącznik nr.1). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości iż warunkiem udziału w konkursie Amberif Design Awards 2019 (dalej konkurs) organizowanych w ramach Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF jest wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, telefon oraz wynik uzyskany w konkursie (ze wskazaniem mojego imienia i nazwiska) w celu poinformowania o moim udziale poprzez publikację na ogólnodostępnej stronie internetowej www.amberif.pl oraz na profilach Targów/ Organizatora na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.
Niniejszym oświadczam/my, ze przysługują mi/nam prawa autorskie do w/w prac oraz, ze zgłoszone prace nie były wcześniej prezentowane i nagradzane.
ZGODA NA KONTAKTOWANIE SIE Z INICJATYWY MTG SA:

Warunkiem otrzymywania od MTG i z jej inicjatywy - telefonicznie badz mailowo - informacji na temat konkursu Amberif Design Awards, ze szczególnym uwzglednieniem upływajacych terminów nadsyłania zgłoszen uczestnictwa, promocji i innych informacji organizacyjnych jest udzielenie MTG ponizszych zgód:

Czy zgadza sie Pan/i na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych tj. w celu przedstawienia przez MTG ofert reklamowych i informacji handlowych dotyczacych targów AMBERIF, AMBERMART i konkursu AMBERIF DESIGN AWARD? (dane beda przetwarzane w tym celu do czasu cofniecia tej zgody)

Czy zgadza sie Pan/i na kontakt MTG na Pani/a numer telefonu w celach marketingowych tj. w celu przedstawiania ofert reklamowych i informacji handlowych dotyczacych MTG? (dane beda przetwarzane w tym celu do czasu cofniecia tej zgody )

Czy zgadza sie Pan/i na przesyłanie przez MTG ofert reklamowych w informacjach handlowych dotyczacych targów AMBERIF, AMBERMART i konkursu AMBERIF DESIGN AWARD lub naszych partnerów biznesowych na Pani/a adres e-mail? (dane beda przetwarzane w tym celu do czasu cofniecia tej zgody )

ZGODA NA NEWSLETTER

Warunkiem otrzymywania od MTG informacji na temat zbliżających się wydarzeń jest udzielenie poniższej zgody:

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez MTG w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Jestem swiadom/swiadoma prawa dostepu do tresci moich danych i mozliwosci ich poprawiania, ze moja zgoda moze byc odwołana w kazdym czasie (dane sa przetwarzane sa do czasu cofniecia zgody) co skutkowac bedzie usunieciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.